+420 274 779 977/8 | @ obchod@iso-izolace.cz

Prázdný košík

Obchodní podmínky


V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

Název: ISO-Izolace stavebních objektů spol.s r.o.
IČO: 00198820 sídlo: U tvrze 26/20, 108 00 Praha 10 – Malešice sklad: Dřevčická 12, 108 00 Praha 10 – Malešice Mirešická 302, 150 00 Praha 5 telefon: + 420 724 081 319, + 420 274 779 977, + 420 274 779 978 e-mail: obchod@iso-izolace.cz
webová stránka: obchod.iso-izolace.cz
(dále „ISO-Izolace“)

 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE
  1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „Podmínky“) upravují uzavírání kupních smluv mezi ISO-Izolací a jejím zákazníkem (dále „Zákazník“) a s tím související právní vztahy, pokud je taková kupní smlouva uzavřena prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese obchod.iso-izolace.cz (dále „E-shop“), který provozuje ISO-Izolace. E-shop se zabývá zejména prodejem stavebního a izolačního materiálu (dále „Zboží“).
  1.2. Pokud je některé ustanovení těchto Podmínek v rozporu s kupní smlouvou uzavřenou mezi ISO-Izolací a Zákazníkem, použije se v rozsahu rozporných ustanovení kupní smlouva.
  1.3. Tyto Podmínky jsou pro obě smluvní strany, tj. Zákazníka a ISO-Izolaci, závazné od okamžiku, kdy je mezi nimi uzavřena kupní smlouva podle dalších ustanovení těchto Podmínek. Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
  1.4. Kupní smlouva a tyto Podmínky jsou vyhotoveny a uzavírají se v českém jazyce.
  1.5. ISO-Izolace upozorňuje, že znění těchto Podmínek může měnit. Taková změna ale nemá vliv na práva a povinnosti vzniklé před změnou Podmínek. Zákazník dává souhlas s aktuálním zněním Podmínek při každém jednotlivém uzavření kupní smlouvy s ISO-Izolací.
  1.6. Zákazníkem může být jak spotřebitel, tak i další osoby. Spotřebitelem je člověk, který uzavírá kupní smlouvu s ISO-Izolací mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec svého samostatného výkonu povolání (dále „Spotřebitel“).
  1.7. ISO-Izolace se může v nabídce Zboží uvedeného na E-shopu od těchto Podmínek odchýlit. V takovém případě mají přednost aktuální informace uvedené v nabídce Zboží na E-shopu.
 2. 2. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
  2.1. U Zboží nabízeného na E-shopu je uvedena aktuální cena a další informace o Zboží a jeho vlastnostech. Ceny Zboží jsou na E-shopu uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (pro přehled je na E-shopu zobrazena i cena bez DPH), balného a dalších souvisejících

  poplatků, mimo ceny dopravy a případných příplatkových nebo volitelných služeb. ISO-Izolace a Zákazník se spolu mohou dohodnout jinak – sjednat si kupní smlouvu za individuálních podmínek. Pokud ISO-Izolace Zákazníkovi poskytne slevy, není možné je mezi sebou kombinovat, pokud ISO-Izolace neurčí jinak.
  2.2. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, které Zákazník vynaloží na to, aby mohl uzavřít kupní smlouvu (tj. např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.), si hradí Zákazník sám. ISO-Izolace si neúčtuje v této souvislosti žádné zvláštní poplatky a výše těchto nákladů se řídí právním vztahem Zákazníka a příslušného poskytovatele služeb, od kterého Zákazník tyto služby čerpá.
  2.3. Zákazník prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v objednávkách popsaných dále, případně v jiných ujednáních nebo komunikaci mezi ním a ISO-Izolací, jsou pravdivé a správné. Zákazník se zavazuje případné změny těchto údajů bezodkladně oznámit ISO-Izolaci. ISO-Izolace výslovně upozorňuje, že nenese odpovědnost za jakoukoli újmu či komplikace způsobené sdělením nesprávných či nepravdivých údajů; Zákazník bere tuto skutečnost na vědomí. Zákazník se zavazuje nahradit ISO-Izolaci újmu, kterou by jí způsobil sdělením nesprávných či nepravdivých údajů.
  2.4. V rámci prodeje Zboží smluvní strany uzavírají kupní smlouvu (dále „Smlouva“).
  3. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  3.1. Objednávku Zboží Zákazník může provést zejména prostřednictvím objednávkového formuláře, případně e-mailem.
  3.2. Sjednání Smlouvy prostřednictvím objednávkového formuláře probíhá následovně:
  3.2.1. Zákazník zvolí druh a množství Zboží a vloží jej do elektronického nákupního košíku (dále „Košík“);
  3.2.2. Zákazník bere na vědomí, že ISO-Izolace u některého nabízeného Zboží z důvodu jeho povahy stanovuje jeho minimální odběrové množství;
  3.2.3. v Košíku se zobrazuje výčet a přehled všech Zákazníkových položek vložených do Košíku, jejich cena za 1 kus (pytel, běžný metr, m2 apod.), za vybraný počet kusů a celková cena za všechny položky v Košíku. V tomto bodě Zákazník může obsah Košíku měnit a odstranit z něj položky nebo upravit množství zvoleného Zboží;
  3.2.4. Zákazník následně vyplní své fakturační údaje (jméno, příjmení, případně firmu, dále e-mail a telefonní číslo) a fakturační adresu (ulice, PSČ, obec, případně dále IČO, DIČ – pokud nakupuje Zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností nebo samostatným výkonem povolání). Zákazník dále může uvést poznámku k objednávce. Pokud si Zákazník přeje doručit Zboží na jinou než fakturační adresu, vyplní dodací adresu – tuto adresu je zapotřebí vyplnit jen v případě, že si zvolí dopravu Zboží;
  3.2.5. Zákazník dále zvolí způsob odběru a místo odběru a dále způsob platby za Zboží. Bližší informace o ceně za dopravu Zboží jsou uvedené zde;
  3.2.6. Pokud si Zákazník zvolí dopravu Zboží, náklady na doručení ISO-Izolace sdělí Zákazníkovi následně e-mailem zaslaným na e-mail, který Zákazník uvede v objednávce (dále „E-mail Zákazníka“).

  3.2.7. Zákazník může obsah své objednávky měnit a upravovat. Objednávku odešle stisknutím tlačítka „OBJEDNAT“;
  3.2.8. bezprostředně po odeslání objednávky ISO-Izolace zašle Zákazníkovi na E-mail Zákazníka potvrzení objednávky, které obsahuje shrnutí jeho objednávky. Toto potvrzení není považováno za uzavření Smlouvy;
  3.2.9. způsob uzavření Smlouvy:
  3.2.9.1. pokud Zákazník zvolí dopravu Zboží, ISO-Izolace mu následně zašle informaci o ceně za dopravu Zboží Zákazníkovi. Přílohou tohoto sdělení jsou aktuální Podmínky, včetně formuláře pro odstoupení od Smlouvy. Smlouva je uzavřena až okamžikem, kdy Zákazník e-mailem potvrdí ISO-Izolaci její návrh na uzavření Smlouvy – cenu za Zboží a za dopravu;
  3.2.9.2. pokud Zákazník zvolí osobní vyzvednutí Zboží, ISO-Izolace mu následně zašle potvrzení o termínu odběru. Přílohou tohoto potvrzení jsou aktuální Podmínky, včetně formuláře pro odstoupení od Smlouvy. Doručením tohoto potvrzení na E-mail Zákazníka je Smlouva uzavřena.
  3.3. V případě, že Zákazník poptá Zboží prostřednictvím e-mailu, smluvní strany si podmínky sjednají individuálně prostřednictvím e-mailové komunikace. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Zákazník potvrdí ISO-Izolaci návrh na uzavření Smlouvy.
  4. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  4.1. Na základě uzavřené Smlouvy se Zákazník zavazuje zaplatit ISO-Izolaci cenu Zboží a případně cenu za dopravu a další sjednané platby (dále „Další platby“). Dále se zavazuje Zboží převzít. ISO-Izolace se zavazuje Zákazníkovi objednané Zboží předat nebo dodat na Zákazníkem zvolené místo a umožnit mu nabýt k němu vlastnické právo.
  4.2. Zákazník se zavazuje uhradit cenu za Zboží (dále „Kupní cena“) společně s případnou cenou za dopravu a Dalšími platbami (dále společně „Platba“) jedním z následujících způsobů:
  4.2.1. v hotovosti nebo bezhotovostně kartou při převzetí Zboží; 4.2.2. bankovním převodem na účet č. 100341-101/0100 vedený u společnosti Komerční banka, a.s.
  4.3. Platby uskutečňované způsobem podle bodu 4.2.1. se považují za uhrazené zaplacením Platby při převzetí Zboží. Platby uskutečněné způsoby podle bodu 4.2.2. jsou splatné do 5 dnů od doručení potvrzení o přijetí objednávky Zákazníkovi. Tyto platby se považují za uhrazené okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu ISO-Izolace.
  4.4. Pokud si Zákazník zvolil platbu bankovním převodem a neuhradí celou Platbu ve lhůtě uvedené v odst. 4.3., ISO-Izolace může odstoupit od Smlouvy. Pokud odstoupí od Smlouvy, nezaniká jí tím nárok na náhradu vzniklé újmy.
  4.5. Pokud si Zákazník zvolil k platbu v hotovosti nebo bezhotovostně kartou při převzetí Zboží, ISO-Izolace nemá povinnost mu předat Zboží dříve, než Zákazník uhradí celou Platbu. Dokud Zákazník neuhradí Platbu, ISO-Izolace může odstoupit od Smlouvy. Pokud odstoupí od Smlouvy, nezaniká jí tím nárok na náhradu vzniklé újmy.

  4.6. Zákazník, který si zvolil k platbu bankovním převodem, bere na vědomí, že ISO-Izolace předá nebo odešle Zboží (podle zvoleného způsobu odběru Zboží) Zákazníkovi až po připsání celé Platby ve prospěch svého účtu.
  4.7. Po úplném zaplacení Platby vystaví ISO-Izolace Zákazníkovi za provedenou Platbu daňový doklad – fakturu, kterou mu předá v listinné formě při převzetí Zboží.
  4.8. Zákazník nabývá vlastnické právo ke Zboží jeho úplným zaplacením (úhrada Platby) a jeho převzetím.
  4.9. Stížnost týkající se platby může Spotřebitel uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy obchod@iso-izolace.cz.
  5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  5.1. ISO-Izolace umožňuje následující způsoby doručení Zboží:
  5.1.1. osobním odběrem Zákazníkem ve skladu na adrese Dřevčická 12, 108 00 Praha 10 – Malešice nebo na adrese Mirešická 302, 150 00 Praha 5;
  5.1.2. doručení na adresu určenou Zákazníkem;
  5.2. Při zvolení doručení Zboží podle odst. 5.1.2. ISO-Izolace sdělí Zákazníkovi cenu za dopravu po učinění objednávky, a to e-mailem zaslaným na E-mail Zákazníka.
  5.3. Pokud je ISO-Izolace podle Smlouvy povinna dodat Zboží na místo určené Zákazníkem, Zákazník je povinen Zboží převzít při jeho dodání. Zákazník se zavazuje Zboží převzít i v dalších případech, zejména po vyřízené reklamaci nebo pokud je mu Zboží zasíláno opětovně při pozdním uplatnění práva od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu.
  5.4. Pokud ISO-Izolace z důvodů na straně Zákazníka doručuje Zboží Zákazníkovi opakovaně, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s tímto opakovaným nebo jiným způsobem doručení.
  5.5. V případě prodlení Zákazníka s převzetím Zboží má ISO-Izolace právo kdykoliv za trvání prodlení od Smlouvy odstoupit.
  5.6. Při převzetí Zboží je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů. Pokud je obal porušený způsobem, který svědčí o neoprávněném otevření zásilky, má Zákazník právo zásilku od přepravce nepřevzít a s osobou, která mu Zboží doručila, sepíše protokol o škodě. Současně Zákazník nahlásí tuto skutečnost na telefonní číslo + 420 724 081 319, + 420 274 779 977 či + 420 274 779 978, nebo e-mailem na obchod@iso-izolace.cz, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku odmítnutí převzetí zásilky.
  5.7. ISO-Izolace dodá Zákazníkovi Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy. ISO-Izolace upozorňuje, že doba doručení Zboží závisí na druhu a množství objednaného Zboží.
  5.8. Stížnost týkající způsobu a času dodání Zboží může Spotřebitel uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy obchod@iso-izolace.cz.

  6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  6.1. Zákazník, který je Spotřebitelem, může od Smlouvy odstoupit i bez udání důvodu, a to do 14 dnů. Lhůta pro odstoupení plyne:
  6.1.1. ode dne převzetí Zboží;
  6.1.2. ode dne převzetí posledního kusu Zboží, pokud si Spotřebitel objedná v rámci jedné objednávky více kusů Zboží, které jsou dodávány samostatně,
  6.1.3. ode dne převzetí poslední položky nebo části dodávky Zboží sestávajícího se z několika druhů položek nebo částí,
  6.1.4. ode dne převzetí první dodávky Zboží, je-li předmětem Smlouvy pravidelná dodávka Zboží po ujednanou dobu.
  6.2. Spotřebitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že právo odstoupit od Smlouvy se nevztahuje mimo jiné na Smlouvy o: 6.2.1. dodávce Zboží, které bylo vyrobeno podle požadavků Spotřebitele nebo přizpůsobené jeho osobním potřebám;
  6.2.2. dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, Zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i Zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  6.2.3. dodávce Zboží v zapečetěném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal (obal porušil) a z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů jej není vhodné vrátit.
  6.3. Pro zachování lhůty podle odst. 6.1. stačí, aby Spotřebitel oznámení o odstoupení od Smlouvy v této lhůtě odeslal. Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči ISO-Izolaci. Odstoupení od Smlouvy může například zaslat na adresu Dřevčická 12, 108 00 Praha 10 – Malešice, nebo na e-mailovou adresu obchod@iso-izolace.cz, případně odstoupení může sdělit i na telefonním čísle + 420 724 081 319, + 420 274 779 977 či + 420 274 779 978. Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy také prostřednictvím vyplněného formuláře pro odstoupení od Smlouvy, který je součástí těchto VOP. ISO-Izolace Spotřebiteli bezodkladně potvrdí v textové podobě (e-mailem) přijetí odstoupení od Smlouvy.
  6.4. Spotřebitel má právo od Smlouvy odstoupit i před tím, než začne plynout lhůta pro odstoupení podle odst. 6.1.
  6.5. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Smlouvy zaslat Zboží na adresu Dřevčická 12, 108 00 Praha 10 – Malešice. Náklady na vrácení Zboží nese Spotřebitel. Pokud Zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklým způsobem, ISO-Izolace určuje, že náklady na vrácení Zboží činí maximálně 10 % kupní ceny Zboží.
  6.6. V případě odstoupení od Smlouvy Spotřebitel vrátí ISO-Izolaci Zboží včetně veškerého příslušenství a dokumentace ve stavu a hodnotě, v jakém ho převzal. Zboží je nepoškozené, pokud nejeví známky nadměrného užívání a není znečištěno či jinak znehodnoceno. Pokud je to možné, Spotřebitel vrátí Zboží také v původním obalu. Pokud nejsou splněny podmínky podle předchozích vět (Zboží je poškozené, použité apod.), má ISO-Izolace nárok na náhradu za snížení hodnoty Zboží. ISO-Izolace je oprávněna započítat nároky Spotřebitele, zejm. nárok na vrácení Platby proti nároku ISO-Izolace na náhradu za snížení hodnoty Zboží.

  6.7. V případě, že Spotřebitel odstoupí od Smlouvy, ISO-Izolace vrátí Spotřebiteli Platbu do 14 dnů od odstoupení, ustanovení odst. 6.6. tím není dotčeno. ISO-Izolace je oprávněna počkat s vrácením Platby do doby, než jí Spotřebitel vrátí Zboží nebo prokáže, že ho odeslal.
  6.8. Při odstoupení od Smlouvy ISO-Izolace vrátí Spotřebiteli Platbu stejným způsobem, jakým ji od Spotřebitele přijala. ISO-Izolace je oprávněna ji vrátit i jiným způsobem, pokud s tím Spotřebitel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
  6.9. ISO-Izolace má právo od Smlouvy odstoupit za stejných podmínek, jako Zákazník, a to až do doby, než Zákazník převezme Zboží. V případě, že ISO-Izolace z jakéhokoli důvodu odstoupí od Smlouvy, vrátí si se Zákazníkem všechna dosud navzájem poskytnutá plnění, zejména Platbu a Zboží, a to bez zbytečného odkladu od účinnosti odstoupení.
  6.10. V případě, že si Zákazník objedná Zboží, u něhož byla na E-shopu zobrazena zjevně nesprávná Kupní cena, případně, které již není skladem, ISO-Izolace ho o této skutečnosti informuje bez zbytečného odkladu od provedení objednávky. ISO-Izolace může v takovém případě zároveň od Smlouvy odstoupit.
  6.11. V případě, že ISO-Izolace Zákazníkovi společně se Zbožím poskytne dárek, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že pokud Zákazník odstoupí od Smlouvy, pozbývá taková darovací smlouva účinnosti a Zákazník je povinen společně se Zbožím vrátit ISO-Izolaci i poskytnutý dárek.
  6.12. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností bere Zákazník na vědomí, že odst. 6.1. až 6.8. se uplatní jen v případě, že je Zákazníkem Spotřebitel. Pokud je Zákazníkem jiná osoba, má právo odstoupit od Smlouvy za podmínek podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále „Občanský zákoník“).
  7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE
  7.1. Tam, kde tento článek hovoří o Spotřebiteli, použijí se ustanovení pouze na Spotřebitele. Pokud je Zákazníkem jiná osoba, řídí se práva z vadného plnění příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ustanoveními těchto Podmínek, kde se hovoří o Zákazníkovi. Práva z vadného plnění ve vztahu se Spotřebitelem se řídí podle ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117, dále pak § 2158 až § 2174b Občanského zákoníku a dále podle zákona č. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“).
  7.2. ISO-Izolace se zavazuje dodat Zboží v požadované kvalitě, množství a bez vad. Zboží má vady tehdy, pokud má nějaké nedostatky. Za vady Zboží odpovídá ISO-Izolace v rozsahu uvedeném dále.
  7.3. ISO-Izolace odpovídá Spotřebiteli, že Zboží nemá při převzetí vady. Zejména odpovídá za to, že Zboží v době, kdy ho Spotřebitel převzal:
  7.3.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
  7.3.2. se Zboží hodí k účelu, pro který ho Spotřebitel požaduje a s nímž ISO-Izolace souhlasila;
  7.3.3. je Zboží dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
  7.4. Vedle ujednaných vlastností ISO-Izolace odpovídá Spotřebiteli, že Zboží:
  7.4.1. je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
  7.4.2. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může Spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná ISO-Izolací, zejména reklamou nebo označením. ISO-Izolace není vázána veřejným prohlášením, prokáže-li, že si ho nebyla vědoma nebo že bylo v době uzavření Smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv;
  7.4.3. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Spotřebitel rozumně očekávat; a
  7.4.4. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které ISO-Izolace poskytla Spotřebiteli před uzavřením Smlouvy.
  ISO-Izolace neodpovídá Spotřebiteli podle tohoto odstavce 7.4., pokud Spotřebitele před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornila, že se některá vlastnost Zboží liší a Spotřebitel s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasil.
  7.5. Spotřebitel může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 2 let od jeho převzetí. Při koupi použitého Zboží mohou smluvní strany zkrátit dobu podle věty první až na 1 rok. Pokud Spotřebitel vytkl ISO-Izolaci vadu oprávněně, doba pro vytknutí vady neběží po dobu, po kterou Spotřebitel nemůže Zboží užívat. Dokud ISO-Izolace nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí Spotřebitel platit dosud neuhrazenou Platbu nebo její část.
  7.6. Pokud se projeví vada v průběhu 1 roku od převzetí Zboží Spotřebitelem, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha Zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Spotřebitel nemůže Zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
  7.7. Pokud se na Zboží vyskytne vada, Spotřebitel může u ISO-Izolace uplatnit právo z vadného plnění a požadovat:
  7.7.1. odstranění vady, za těchto podmínek:
  7.7.1.1. podle volby Spotřebitele dodáním nového Zboží bez vady nebo opravou Zboží;
  7.7.1.2. Spotřebitel si nemůže zvolit způsob odstranění vady, pokud je zvolený způsob nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný – zejména s ohledem na význam vady a hodnotu Zboží bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Spotřebitele;
  7.7.1.3. ISO-Izolace může odmítnout vadu odstranit, pokud je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady;
  7.7.1.4. ISO-Izolace odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Zboží a účel, pro který Spotřebitel Zboží koupil;
  7.7.1.5. k odstranění vady převezme ISO-Izolace Zboží na vlastní náklady;

  7.7.1.6. pokud si Spotřebitel nepřevezme Zboží v přiměřené době poté, co jej ISO-Izolace vyrozuměla o možnosti Zboží po opravě převzít, náleží jí úplata za uskladnění;
  7.7.2. přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo může odstoupit od Smlouvy, a to v těchto případech:
  7.7.2.1. ISO-Izolace vadu odmítla odstranit nebo ji neodstranila podle předchozího bodu 7.7.1.;
  7.7.2.2. vada se projeví opakovaně;
  7.7.2.3. vada je podstatným porušením Smlouvy;
  7.7.2.4. z prohlášení ISO-Izolace nebo z okolností je zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Spotřebitele.
  7.8. Přiměřená sleva podle bodu 7.7.2. se určí jako rozdíl mezi hodnotou Zboží bez vady a hodnotou vadného Zboží, které Spotřebitel obdržel.
  7.9. Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy podle bodu 7.7.2. pokud vada Zboží je nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Pokud Spotřebitel podle bodu 7.7.2. odstoupí od Smlouvy, ISO-Izolace mu vrátí Kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží Zboží nebo co mu Spotřebitel prokáže, že Zboží odeslal.
  7.10. Právo z vadného plnění Spotřebitel nemůže uplatnit, pokud vadu sám způsobil. Vadou Zboží zakoupeného Spotřebitelem není jeho opotřebení způsobené obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře předchozího používání. Spotřebitel nemá práva z vadného plnění, pokud jde o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy.
  7.11. Zákazník nemůže odstoupit od Smlouvy ani požadovat dodání nového Zboží, pokud ho nemůže vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí, pokud: 7.11.1. došlo ke změně stavu Zboží v důsledku jeho prohlídky za účelem zjištění vady Zboží; 7.11.2. Zákazník použil Zboží ještě před objevením vady; 7.11.3. Zákazník nezpůsobil nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím nebo; 7.11.4. Zákazník Zboží ještě před objevením vady prodal, vyčerpal (spotřeboval) anebo ho pozměnil při obvyklém použití; pokud se tak stalo jen zčásti, Zákazník vrátí ISO-Izolaci to, co ještě vrátit může, a poskytne jí náhradu do výše, v níž měl z použití Zboží prospěch.
  7.12. Způsob uplatnění reklamace:
  7.12.1. ISO-Izolace je povinna přijmout reklamaci v obou skladech (Dřevčická 12, 108 00 Praha 10 – Malešice, nebo Mirešická 302, 150 00 Praha 5), případně i v sídle na adrese U tvrze 26/20, 108 00 Praha 10 – Malešice.
  7.12.2. Reklamaci může Zákazník uplatnit u ISO-Izolace poštou nebo osobně na adrese Dřevčická 12, 108 00 Praha 10 – Malešice, nebo prostřednictvím e-mailu obchod@iso-izolace.cz.
  7.12.3. Zákazník v reklamaci uvede název Zboží, popis závady Zboží, své jméno a příjmení a kontaktní údaje, na které je možné jej kontaktovat ohledně vyřízení reklamace (doporučuje se telefonní číslo, adresu a e-mail, pokud možno shodný s E-mailem Zákazníka). Doporučuje se též připojit číslo objednávky pro snadnější identifikaci Zboží. Je vhodné, aby Zákazník při reklamaci předložil doklad o koupi

  Zboží či jeho kopii nebo jiný dokument, ze kterého bude zřejmé, že Zboží bylo zakoupeno od ISO-Izolace. Zákazníkovi se dále doporučuje, aby při uplatnění práva z vady zaslal Zboží čisté v obalu zabraňujícím jeho poškození.
  7.12.4. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy Spotřebitel vadu vytkne a uplatní právo z vadného plnění. Pokud Zboží nedoručí ISO-Izolaci společně s uplatněním reklamace, doručí ho bez zbytečného odkladu po uplatnění práva z vadného plnění. Bez doručení Zboží ISO-Izolace není schopna reklamaci posoudit a vyřídit.
  7.12.5. V případě, že bude podání, kterým Zákazník reklamuje Zboží, neúplné (např. nečitelné, nejasné, nesrozumitelné, bez požadovaných dokumentů apod.), ISO-Izolace ho vyzve e-mailem zaslaným na e-mail, který Zákazník uvedl v reklamaci, případně na E-mail Zákazníka, k doplnění reklamace. Pokud Zákazník nedoplní své podání nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy k doplnění, ISO-Izolace bude reklamaci považovat za neopodstatněnou.
  7.12.6. ISO-Izolace zašle Spotřebiteli na e-mail uvedený v reklamaci nebo na E-mail Zákazníka potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje. Potvrzení bude obsahovat i kontaktní údaje Spotřebitele pro účely poskytnutí informací o vyřízení reklamace. Pokud Spotřebitel uplatní reklamaci Zboží osobně u ISO-Izolace, vydá mu potvrzení bezprostředně po uplatnění reklamace. Potvrzení je dokladem o přijetí reklamace, ne o vyřízení reklamace. ISO-Izolace posoudí stav Zboží v reklamačním řízení. 7.12.7. Zákazník bere na vědomí, že pokud ISO-Izolace nepředá reklamované Zboží se vším příslušenstvím, při vyřízení reklamace odstoupením od Smlouvy vrátí Zákazníkovi Kupní cenu poníženou o cenu nevráceného příslušenství.
  7.13. ISO-Izolace zašle Spotřebiteli na e-mail uvedený v reklamaci nebo na E-mail Zákazníka písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  7.14. Reklamaci včetně odstranění vady ISO-Izolace vyřídí a Spotřebitele o ní informuje nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, a to na e-mail uvedený v reklamaci, případně na E-mail Zákazníka. ISO-Izolace se mohou se Spotřebitelem dohodnout na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty může Spotřebitel od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
  7.15. V případě oprávněné reklamace má Zákazník právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním práva z vadného plnění. Toto právo může Zákazník u ISO-Izolace uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce od uplynutí lhůty, ve které je třeba vady vytknout. Po uplynutí lhůty soud právo nepřizná, pokud ISO-Izolace namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
  8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  8.1. Osobní údaje Zákazníka ISO-Izolace zpracovává v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a příslušnými právními předpisy Evropské Unie.
  8.2. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Informace o zpracování osobních údajů ISO-Izolace jsou dostupné na zde.

  9. INFORMACE O ŘEŠENÍ SPORŮ A DOHLEDU
  9.1. Vyřizování stížností Spotřebitele zajišťuje ISO-Izolace prostřednictvím elektronické adresy obchod@iso-izolace.cz. Informaci o vyřízení stížnosti ISO-Izolace zašle na E-mail Zákazníka.
  9.2. V případě, že mezi ISO-Izolací a Spotřebitelem dojde ke vzniku sporu, který se jim nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs, e-mail adr@coi.cz. Spotřebitel také může využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  9.3. Informace o právech Spotřebitelů na společného evropském trhu a bezplatnou pomoc Spotřebitelům v jejich sporech s podnikateli poskytuje Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.
  9.4. ISO-Izolace je oprávněna k provozování činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
  10. DORUČOVÁNÍ 10.1. Smluvní strany si veškerou korespondenci (oznámení týkající se vztahů Zákazníka a ISO-Izolace, zejména týkající odstoupení od Smlouvy) vzájemně doručují písemně prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 10.2. Zpráva je doručena: 10.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem; 10.2.2. v ostatních případech podle obecně závazných právních předpisů. 10.3. Při doručování elektronickou poštou Zákazník doručuje ISO-Izolaci korespondenci na adresu obchod@iso-izolace.cz. ISO-Izolace doručuje Zákazníkovi korespondenci na E-mail Zákazníka. 10.4. Při doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb Zákazník doručuje ISO-Izolaci korespondenci na adresu sídla, tj. U tvrze 26/20, 108 00 Praha 10 – Malešice. ISO-Izolace doručuje Zákazníkovi listinnou nebo jinou korespondenci, jejíž povaha neumožňuje elektronické odeslání, na adresu uvedenou v objednávce.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. ISO-Izolace není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
11.2. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
11.3. K řešení sporů, které vzniknou mezi Zákazníkem a ISO-Izolací, jsou příslušné české obecné soudy s místní příslušností dle sídla ISO-Izolace. Tím nejsou dotčena práva Spotřebitele dle příslušných právních předpisů.
11.4. Smlouva je uložena elektronicky u ISO-Izolace a ISO-Izolace k ní neumožňuje přístup.
11.5. ISO-Izolace nezveřejňuje na E-shopu žádné recenze.
11.6. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 14.4. 2023

Hydroizolace, Tepelná izolace a izolační hmoty, Doplňky pro fasády a vnitřní omítky, Sádrokartonový systém, Fasádní Omítky, Barvy a penetrace, Střešní krytiny a okapové systémy, Střešní okna, Řezivo a desky, Zdící materiály, Pojiva a SOMS, Stavební chemie, Tmely a asfaltové výrobky, Komínové systémy, Stahovací schody a stavební pouzdra, Dveře, Zárubně, Geotextílie, Betonové výrobky, Hutní materiál, Střešní folie, Zemní folie, Bazénové folie, Odvodnění
©2017 VV Studio - Václav Veselý